Mi megoldjuk!

Győr - Sopron - Veszprém

Konkoord Kft. Vállalási Szabályzata

 

Aktualizálva: 2014. január. 01.

Konkoord Irodatechnika Kft. Vállalási Szabályzata

A Konkoord Irodatechnika Kft. 9023 Győr, Fehérvári u. 17/B., 9400 Sopron, Csengery u. 28., 8200 Veszprém, Vécsey u. 2/a. szakszervizeiben az irodatechnikai berendezések, számítógépek javításának és karbantartásának vállalása a javító, karbantartó szolgáltatások minőségvédelméről szóló, a 78/1987.(XII.14) MT.sz. rendelettel módosított 16/1976.(VI.4) MT. rendelet alapján történik.

1. Ennek megfelelően szakszervizeinkben vállaljuk az irodatechnikai berendezések, számítástechnikai eszközök javítását és karbantartását.

2. Szolgáltatási tevékenységünket az ügyvezető igazgató által jóváhagyott árlista alapján végezzük.

3. A szolgáltatásunk elvégzése után számlát adunk.

4. Az elvégzett munkáért jótállást vállalunk a rendeletben foglaltak szerint.

A fentieknek megfelelően vállaljuk, hogy minőségi kifogás esetén díjmentesen kijavítjuk, vagy újra elvégezzük az eredeti vállalásunkban szereplő munkát. Amennyiben úgy állapodunk meg, akkor a vállalási árat csökkentjük.

5. Az előző pont szerinti felelősségünk csak olyan hibákra korlátozódik, amelyet az elkészült munka átadás napjától számított, a rendeletben szereplő határidőben jelentették be.

6. Felelősségünk nem terjed ki:

a vállalásunkkal össze nem függő,
a vállalásunkban nem szereplő munkákból származó,
vevő által hozott anyagokra, alkatrészekre,
rendellenes használatból, illetve harmadik személy szakszerűtlen beavatkozásából adódó,
természetes elhasználódásból felmerült, valamint

az átvétel után észlelt hibákra, ha a hiba oka az átadás - átvétel után keletkezett.

7. Nem terjed ki felelősségünk továbbá azokért a hibákért, melyek abból származnak, hogy Ön - mint megrendelő - a kötelező kárenyhítési kötelezettségét elmulasztotta, még akkor sem, ha azok eredeti javítási hiányosságból erednek.

8. Jótállási igényét - a fenti vállalási kereteink között - a hivatkozott rendeletnek megfelelően az általunk adott számla alapján érvényesítheti a rendelet mellékletében említett határidőn belül. Ezen határidőt mindig az átadás napjától kell számítani.

9. Abban az esetben, ha a szolgáltatás minőségével kapcsolatban lényeges műszaki kérdésben közöttünk vita merülne fel, akkor a műszaki kérdés eldöntésére az illetékes szakhatóság (Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség) szakvéleményét kérjük.

10. Amennyiben közöttünk a munka elvégzésével kapcsolatban bármilyen vita merülne fel, akkor ezirányú panaszát, követelését a kirendeltségünk szerint illetékes bíróság előtt érvényesítheti.

AZ IRODATECHNIKAI BERENDEZÉSEK, SZÁMÍTÓGÉPEK ÁTVÉTELE JAVÍTÁSRA

1. Amennyiben a Konkoord Irodatechnika Kft. rendelkezik a kért szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételekkel, akkor az irodatechnikai berendezést, számítógépet az erre feljogosított dolgozójával megvizsgáltatja, aki a hibafelvételezés után meghatározza a szolgáltatás technikai kivitelezésének módját és a megrendelő lapon /munkalapon/ feltünteti az elvégzendő szolgáltatást.

2. A Konkoord Irodatechnika Kft. a felülvizsgálatra, javításra átvett berendezés gondos tárolását, mozgatását biztosítja, az okozott kárért felelősséget vállal.

3. A átvételi elismervény készül melyet a megrendelőnek átadunk. A munka elkészülte után megrendelő az átvételi elismervénnyel igazolja az átvételének jogosságát a Konkoord Irodatechnika Kft.- nél.

4. Ha a megrendelő részletes árajánlatot kér a javításba vétele előtt, úgy külön írásbeli megbízásra - díjazás ellenében - a Konkoord Irodatechnika Kft. azt számára elvégzi, beleértve a hibafeltárással kapcsolatos esetleges részleges megbontást és a műszeres vizsgálat költségeit is. Ha az ilyen módon elkészített árajánlat után a megrendelő a szükséges munkák elvégzését mégsem kéri, úgy a megbontott egységek visszaszerelése, illetve a berendezés üzemképes állapotba hozása a Konkoord Irodatechnika Kft.-nak nem képezi feladatát. Ezen esetben a berendezés elszállításáról a megrendelő köteles gondoskodni. Amennyiben a megrendelő külön megbízást ad a Konkoord Irodatechnika Kft.-nak az eredeti állapotú üzemképesség helyreálltására, akkor a Konkoord Irodatechnika Kft. azt felelősség nélkül, szükségjavítás jelleggel, díjazás ellenében elvégzi.


A MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE SORÁN ADÓDÓ ESEMÉNYEK

1. Ha a szolgáltatás elvállalásakor nem volt pontosan megállapítható, hogy milyen munkák elvégzésére van szükség, akkor az előre nem látott és a megrendelt munkával közvetlen összefüggésben levő hibák - pl. a megbontás vagy a műszeres vizsgálat során feltárt hibák - felfedezése esetén a Konkoord Irodatechnika Kft. azokat külön megrendelés nélkül is megjavítja, ha a javítás összes költsége nem haladja meg azt az összeget, amit a megrendeléskor a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatároztak.

2. Ha a munka végzése során a Konkoord Irodatechnika Kft. olyan előre nem látott hibát fedez fel, amely a megrendelt munkával nincs összefüggésben, illetve a felfedezett hiba a megrendelt munkával összefüggésben van ugyan, de annak kijavításával a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatározott összeg emelkedne, akkor köteles a hiba felfedezéséről és az ezzel kapcsolatos munka díjáról a megrendelőt haladéktalanul köteles értesíteni. Ezt a munkát a Konkoord Irodatechnika Kft. csak külön megrendelésre végezheti el.

3. Amennyiben a megrendelt munka elvégzését a 2. pontban leírtakon kívül egyéb ok akadályozza /alkatrész-szállítási késedelem, stb./, azt a határidő lejárta előtt a megrendelővel írásban közölni kell.

4. A szolgáltatás teljesítése közben okozott mechanikai károkért a Konkoord Irodatechnika Kft. felelőséggel tartozik. Az adathordozókon lévő adatokért nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltató.

A kártérítési igényt írásban kell bejelenteni.

AZ ELKÉSZÜLT BERENDEZÉS ÁTADÁSA, SZÁMLÁZÁS

1. A Konkoord Irodatechnika Kft. a berendezés javításának befejezéséről értesíti a megrendelőt. Ha a megrendelő a készre jelentés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül nem veszi át a berendezést, a Konkoord Irodatechnika Kft. tárolási díj felszámítására jogosult. Amennyiben a megrendelő vagy megbízottja az ajánlott levélben megküldött készre jelentés ellenére a gépet 6 hónapon belül nem veszi át, a Konkoord Irodatechnika Kft. a javítási és tárolási díj érvényesítése érdekében jogi eljárást kezdeményez az érvényben levő jogszabályok alapján. A javítás elvégzéséről kapott értesítést követő 6 hónap után a Konkoord Kft jogosult sajátjaként kezelni a berendezést.

2. A Konkoord Irodatechnika Kft. az elvégzett munkáról és a beépített anyagokról a többször módosított 1992. évi LXXIV. törvény szerint számlát köteles adni a szolgáltatást igénybevevőnek, amely tartalmazza a 78/1987.(XII.14) MT. sz. rendelettel módosított 16/1976.(VI.4) MT. rendeletben előírt minőségtanúsítást is.

A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS PANASZOK INTÉZÉSE

1. Az elvégzett szolgáltatással kapcsolatos minőségi kifogások bejelentését a megrendelőnek írásban kell megtennie. A minőségi kifogás bejelentésekor a megrendelő köteles egyidejűleg a javítási számlát is bemutatni.

2. A téves hiba megállapítás alapján szükségtelenül elvégzett munka ellenértékének kifizetését a megrendelő a berendezés átvételekor megtagadhatja.

3. A megrendelő a jótállási feltételek alapján - a 78/1987.(XII.14) MT.sz. rendelettel módosított 16/1976.(VI.4) MT. rendeletben előírt módon- a számára megjelölt jótállási időn belül követelheti:

- a hibásan vagy hiányosan elvégzett munka kijavítását

- a kifizetett díj arányos csökkentését, illetve visszafizetését

- az elvégzett munkával összefüggésben keletkezett hiba díjmentes kijavítását kivéve az adattartalomért

4. Konkoord Irodatechnika Kft. a megrendelő minőségi kifogásait lehetőleg azonnal, de legkésőbb 15 napon belűt köteles megvizsgálni és ha azok alaposak, a jótállásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően köteles javítani a hibákat.

5. Amennyiben a kifogás okát a Konkoord Irodatechnika Kft. a megrendelő által elfogadott határidőn belül alkatrészhiány miatt megszüntetni nem tudja, úgy arról a megrendelőt tájékoztatja és újabb javítási határidőt jelöl meg. Ha a Konkoord Irodatechnika Kft. a minőségi kifogást nem ismeri el, köteles erőt, a megrendelőt írásban tájékoztatni.

6. A szolgáltatás akkor tekinthető hibásnak, ha a Konkoord Irodatechnika Kft. a munkafelvétel során feltárt hibákat és a megrendelt javításokat bizonyítható módon nem, vagy rosszul végezte el, de a munka ellenértékét a számlában felszámítja.

7. Nem tekintheti hibásnak a szolgáltatás, ha a Konkoord Irodatechnika Kft. a berendezés javítása során olyan hibát talál, ami a hibafelvételkor nem volt megállapítható és a megrendelő az utólagosan tudomására hozott hiba kijavítását a Konkoord Irodatechnika Kft.-nál nem rendeli meg.

8. A 6. és 7. pontban meghatározott alapelvek alapján a panasz kivizsgálása az alábbiak szerint történik:

- a javítás mennyiben szolgálta a munkavállalásra vonatkozó bizonylatokban rögzített és a megrendelő tudomására hozott, vagy az általa kért hiba elhárítását,

- a számlán feltüntetett javítási műveletek alapján megállapítható-e a felhasznált anyagok és alkatrészek szükségessége,

- helyesen került-e megállapításra a javításra vonatkozó jótállás mértéke, időtartama.

9. Ha a panaszos a vizsgálatnál jelen kíván lenni, úgy ezt a Konkoord Irodatechnika Kft. számára biztosítja.

10. A vizsgálat megtörténte után a megrendelő és a Konkoord Irodatechnika Kft. közös jegyzőkönyvet vesz fel, ahol mindketten közlik az észrevételeiket.

Véleménykülönbség esetén a jegyzőkönyv egy példányát a panaszt a továbbiakban elbíráló külső szerv részére a Konkoord Irodatechnika Kft. köteles megküldeni.

11. Ha a javítás módjával kapcsolatban lényeges műszaki kérdésben vita merül fel a megrendelő és a Konkoord Irodatechnika Kft. között, akkor a Konkoord Irodatechnika Kft. köteles 3 napon belel a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szakvéleményét kikérni. A minőségvizsgáló szervezet a vizsgálatot soron kívül elvégzi, lehetővé téve azon mindkét fél részvételét.